Informacija pacientams

Profilaktiniai sveikatos patikrinimai (dėl ginklo, dėl darbo, vairuotojams, dėl globos bei kitos pažymos) atliekami tik užsiregistravus iš anksto telefonu: (8 458) 71696 

NEUŽSIREGISTRAVUSIEMS ASMENIMS PAŽYMOS NEBUS IŠDUODAMOS!

Atvykus į centrą rekomenduojame dėvėti apsauginę veido kaukę, išlaikyti saugų atstumą, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Jei karščiuojate į centrą neatvykite.

Sprendimas

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 24 D.
SPRENDIMO NR. TS-194 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ
ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE VIEŠOSIOS
ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO“
DALINIO PAKEITIMO

2022 m. vasario 23 d. Nr. TS-45
Rokiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-
194 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Rokiškio psichikos sveikatos centrą, prijungiant jį
prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro“ 1 punktą, 3.1.1
papunktį, 3.1.2 papunktį ir 3.2 punktą ir išdėstyti juos taip:
„1. Sutikti reorganizuoti viešąją įstaigą Rokiškio psichikos sveikatos centrą, prijungiant ją
prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro iki 2023 m. sausio 1d.“;
„3.1.1. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš
45 dienas, tarybos sprendimu nustatytos viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro,
prijungiant ją prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
reorganizavimo datos, parengti ir pasirašyti viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro
reorganizavimo, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro, sąlygų aprašą“;
3.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį, tarybos sprendimu
nustatytos viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro, prijungiant ją prie viešosios
įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro reorganizavimo datos, viešai
paskelbti apie viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro prijungimo prie viešosios
įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų parengimą ir
pranešti šių įstaigų kreditoriams apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą ir kitą teisės aktuose
nurodytą informaciją, susijusią su šių įstaigų reorganizavimu“;
3.2. VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorę ne vėliau kaip
prieš vieną mėnesį ,tarybos sprendimu nustatytos viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos
centro, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
reorganizavimo datos, Rokiškio rajono savivaldybės tarybai pateikti tvirtinti“.
2. Pripažinti netekusiu galios Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d.
sprendimą Nr. TS-220 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. TS-194 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Rokiškio psichikos sveikatos centrą,
prijungiant jį prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro“ dalinio
pakeitimo“.
3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos
administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas
Evelina Grėbliauskienė

Reorganizavimas

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS- 220  „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-194 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Rokiškio psichikos sveikatos centrą, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro“ dalinio pakeitimo, pranešame apie parengtas Viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro sąlygas (toliau – Reorganizavimo sąlygos).

Reorganizuojamas juridinis asmuo:

pavadinimas – viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras;

teisinė forma – viešoji įstaiga;

buveinė – Vytauto g. 35B, Rokiškis;

juridinio asmens kodas – 173722563

reorganizuojamo juridinio asmens savininkas – Rokiškio rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Rokiškio rajono savivaldybės taryba;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

pavadinimas – viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras;

teisinė forma – viešoji įstaiga;

buveinė – Juodupės g. 1A, Rokiškis;

juridinio asmens kodas – 173223934;

reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens savininkas – Rokiškio rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Rokiškio rajono savivaldybės taryba;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – prijungimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi. VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras reorganizuojamas prijungiant ją prie VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.

Po reorganizavimo veiklą baigianti viešoji įstaiga – VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras (Vytauto g. 35B, Rokiškis, LT-42106, juridinio asmens kodas – 173722563).

Po reorganizavimo veiksianti viešoji įstaiga ­– VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Juodupės g. 1A, Rokiškis, LT-42106, juridinio asmens kodas – 173223934).

Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos savininkas – Rokiškio rajono savivaldybė; savininko teises ir pareigas įgyvendina – Rokiškio rajono savivaldybės taryba.

Su viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro sąlygomis, reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis, po reorganizavimo veiksiančios įstaigos įstatų projektu nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima susipažinti šiuose internetiniuose puslapiuose: VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro puslapyje http://www.rokiskiopaspc.lt VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro puslapyje http://www.rokpsc.wordpress.com ir Rokiškio rajono savivaldybės puslapyje http://www.rokiskis.lt

Reorganizavimo sąlygos

Įstatų projektas

Emocinė parama

paramaa

Emocinė (psichologinė) pagalba telefonu arba internetu www.klausau.lt

•  Nemokamą psichologo pagalbą teikia:

Šeimos santykių institutas, telefonu: 869823995

Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba: skype programa: renata _ darbe arba telefonu 64574148

•  Jeigu Jūsų emocinė būklė blogėja ir nerimas darosi stipresnis, kreipkitės nemokamos pagalbos į psichikos sveikatos specialistus, emocinės paramos linijas „Tu esi“ interneto svetainėje galite rasti kontaktus, kaip gauti pagalbą nuotoliniu būdu: https://tuesi.lt/

•  Pradėjo veikti iniciatyva, kurios tikslas – teikti emocinę paramą Lietuvos medikams ir jų artimiesiems, susiduriantiems su didžiule kasdiene įtampa. Prie iniciatyvos prisijungė daugiau kaip 150 kvalifikuotų psichologų ir psichoterapeutų, jie teiks nemokamas ir konfidencialias psichologines konsultacijas. Iniciatyvą galima rasti čia: http://www.medo.lt/psichologo-pagalba