Informacija pacientams

Dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 Lietuvos Respublikos terito-rijoje paskelbimo, nuo 2020 m. birželio 17 d., vadovaujantis LR SAM Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, paslaugos VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centre teikiamos pagal Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą planą.

PACIENTŲ DĖMESIUI !

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu prioritetu išlieka nuotolinių paslaugų teikimas.

Dėl nuotolinės konsultacijos ir gydymo medikamentais pratęsimo, skambinkite registratūros tel. (8 458) 71696. (Skambindami šiuo telefonu, Jūs patvirtinate sutikimą (be atskiro rašytinio sutikimo) gauti nuotolinę paslaugą.)

NORINT CENTRE GAUTI TIESIOGINIO KONTAKTO SU PACIENTU KONSULTACIJAS, PAS GYDYTOJĄ PRIVALOMA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO

Dėl tiesioginio kontakto su pacientu būtinumo sprendžia gydytojas psichiatras.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami tik užsiregistravus iš anksto tel. (8 458) 71696

IŠ ANKSTO NEUŽSIREGISTRAVUSIEMS ASMENIMS PASLAUGOS CENTRE NEBUS TEIKIAMOS

ATVYKUS Į CENTRĄ PRIVALOTE DĖVĖTI APSAUGINĘ VEIDO KAUKĘ IR VIENKARTINES PIRŠTINES. APSAUGOS PRIEMONES NUSIIMTI GA-LĖSITE TIK IŠĖJĘ IŠ CENTRO.                                                 

                  Jei jaučiate viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus: karščiuojate, kosėjate, sloguojate, jaučiate silpnumą ir kt. – į Centrą įeiti griežtai draudžiama. Privalote kreiptis į savo šeimos gydytoją. Tokiu atveju psichikos sveikatos prie-žiūros paslaugos galės būti teikiamos tik nuotoliniu būdu.

  Į Centrą turite atvykti tiksliai nurodytu laiku, nes anksčiau nebūsite įlei-džiami. Laikykitės saugaus 1 metro atstumo.

        Įėję į Centrą dezinfekuokite rankas. Centro darbuotojas gali Jums pama-tuoti temperatūrą.

        Kad visi jaustumėmės saugūs – vykdykite visus personalo nurodymus ir būkime kantrūs. 

Ačiū už supratingumą

VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro administracija

Planinių ambulatorinių paslaugų atnaujinimo ir teikimo planas

1. VšĮ Rokiškio PSC yra ta Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) priklausanti įstaiga, kuri ne visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo, siuntimo, atsakymo į siuntimą, ir kt., tvarko per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą

2. Įstaiga savo veiklą vykdo Juodupės g. 1A, Rokiškis ir Vytauto g. 35B, Rokiškis.

3. Numatomas vienos valandos laiko tarpas tarp tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų.

4. Maksimaliai per dieną galima atlikti 16 (šešiolika) tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų.

5. Juodupės g. 1A, Rokiškis yra 3 (trys), Vytauto g. 35B, Rokiškis – 2 (du) kabinetai, skirti nuotolinėms ir tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms.

6. Juodupės 1A, Rokiškis ir Vytauto g. 35B, Rokiškis yra po vieną kabinetą, skirtų invazinėms procedūroms atlikti.

7. Gydytojas psichiatras dirba nuotoliniu būdu darbo vietoje.

8. Gydytojas psichiatras darbo metu gali skirti tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijas:

8.1. dirbant 0,7 ir 0,75 etato – 5 (penkias) konsultacijas;

8.2. dirbant 0,25 etato – 2 (dvi) konsultacijas.

9. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos registruojamos gydytojo psichiatro nurodymu.

10. Vyresni nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantys pacientai tiesioginio kontakto konsultacijoms registruojami gydytojo psichiatro darbo pradžiai.

11. Registraciją tiesioginio kontakto pacientų konsultacijoms organizuoti taip, kad prie gydytojo psichiatro kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas.

12. Pacientams paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į įstaigą pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į įstaigą pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo.

13. Pacientas įleidžiamas į įstaigą tik pamatavus jo kūno temperatūrą, įsitikinus, kad nesloguoja, nekosi, nečiaudi, nėra pasunkėjęs kvėpavimas. Pacientas privalo dėvėti apsauginę veido kaukę ir mūvėti apsaugines pirštines.

14. Kabinetų ir kitų įstaigos patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas / dezinfekcija atliekama pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 471:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“.

15. Kiekvienas kabinetas ir juose esantys daiktai, paviršiai, naudotų patalpų durų rankenos valomi po kiekvieno paciento vizito.

16. Visos įstaigos patalpos išvalomos ir dezinfekuojamos kiekvienos darbo dienos pabaigoje.

17. Būtinas paslaugai suteikti minimaliu įstaigos specialistų skaičiumi.

18. Įstaiga užtikrina pirmą ir aukščiau (jeigu yra būtinybė) darbuotojų naudojamų asmeninės apsaugos priemonių aprūpinimą atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.

19. Pirmas dvi savaites naudoti ne daugiau kaip 50 proc. maksimalaus per dieną galimo priimti pacientų skaičiaus.

20. Su Planu privalo susipažinti ir savo parašu tai patvirtinti visi įstaigos darbuotojai.

Svarbi informacija PSC pacientams

Informuojame, kad Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną ir patvirtinus karantino režimą, VšĮ Rokiškio rajono psichikos sveikatos centre teikiamos tik tos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė

Jei esate užsiregistravęs pas gydytoją psichiatrą ar gydytoją vaikų paauglių psichiatrą dėl medikamentinio gydymo pratęsimo, gydytojas Jums paskirtu laiku išrašys E-receptą. Jei turite klausimų dėl gydymo skambinkite į registratūra

Tel. 8 458 71696, 8 458 51475.

Medicinos psichologo konsultacijos suteikiamos tik esant krizinei situacijai.

Profilaktiniai patikrinimai atšaukiami

Įstaigos administracija