Apie

Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra – tai kvalifikuotų pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos centrams keliamus reikalavimus, kompleksas.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti Rokiškio rajono gyventojams visapusę psichinės sveikatos priežiūrą, kuri apima ne tik medikamentinį gyventojų psichikos sutrikimų gydymą, bet ir psichologinę, psichoterapinę bei socialinę pagalbą pacientams bei jų šeimos nariams, sveikos gyvensenos ugdymas, priklausomybių ligų profilaktika, žmonių su psichine negalia reabilitacija ir abilitacija.

Psichikos sveikatos centras:

1. pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją medicinos pagalbą;

2. vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą:

2.1. propaguoja sveiką gyvenseną;

2.2. vykdo psichikos sutrikimų prevenciją;

2.3. dalyvauja įgyvendinant vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo bei priežiūros priemones;

2.4. dalyvauja įgyvendinant pagyvenusių žmonių psichikos sveikatos stiprinimo bei priežiūros priemones;

2.5. teikia pirminio lygio psichologinės-psichoterapinės intervencijos paslaugas asmeniui, grupei ar šeimai;

2.6. atlieka savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą;

2.7. atlieka pirminį asmens psichikos sveikatos būklės patikrinimą;

2.8. atlieka ankstyvąjį rizikos vartojant alkoholį įvertinimą;

2.9. teikia psichologinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, ir jų šeimos nariams;

2.10. vykdo psichikos ligonių, kuriems dažnai paūmėja psichikos sutrikimai ir tai kelia pavojų jų pačių ir (ar) aplinkinių sveikatai arba gyvybei, stebėseną;

2.11. teikia psichofarmakoterapijos, asmens, šeimos konsultavimo, psichiatrinės abilitacijos, psichosocialinės reabilitacijos paslaugas;

2.12. teikia priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos pirminio lygio paslaugas;

2.13. teikia psichikos sveikatos slaugos, socialinės pagalbos paslaugas;

2.14. vykdo lėtiniais psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių pacientų priežiūrą;

3. pagal kompetenciją atlieka profilaktinius sveikatos tikrinimus;

4. išduoda pacientams nedarbingumo pažymėjimus;

5. nepriskirtais jo kompetencijai, taip pat visais neaiškiais atvejais siunčia pacientus antrinio ar tretinio lygio ambulatorinių ar stacionarinių paslaugų gauti;

6. teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas namuose pagal įstaigos vadovo nustatytą tvarką;

7. pagal kompetenciją siunčia asmenis dėl neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo;

8. nustato medicinines indikacijas ir kontraindikacijas dėl asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje;

9. vykdo asmenų, kuriems teismo sprendimu taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, ambulatorinį stebėjimą; teikia išvadą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo;

10. bendradarbiauja su socialinės globos ir rūpybos įstaigomis, organizacijomis, teikiant psichikos sutrikimų turintiems asmenims socialinę pagalbą, reabilitacijos ir abilitacijos paslaugas;

11. tvarko medicinos dokumentaciją ir teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis;

12. praneša apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, teisėsaugos institucijoms;

13. informuoja apie galimai pažeistas vaiko teises vaiko teisių apsaugos skyrius;

14. bendradarbiauja su šeimos gydytojais, slaugos bei socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais, dirbančiais sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose;

15. teikia kitas sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.